2.1.7. Entitats febles

Les entitats que hem considerat fins ara tenen un conjunt d'atributs que formen el seu claus primàries i que permeten identificar-les completament. Aquestes entitats es denominen, de forma més específica, entitats fortes. En aquest subapartat considerarem un altre tipus d'entitats que anomenarem entitats febles.

Una entitat dèbil és una entitat els atributs no la identifiquen completament, sinó que només la identifiquen de manera parcial. Aquesta entitat ha de participar en una interrelació que ajuda a identificar-la.

Una entitat dèbil es representa amb un rectangle doble, i la interrelació que ajuda a identificar-es representa amb una doble línia.

Exemple d'entitat dèbil

Considerem les entitats edifici i despatx de la figura següent.Suposem que pot haver despatxos amb el mateix nombre en edificis diferents. Llavors, el seu número no identifica completament un despatx. Per identificar completament un despatx, cal tenir en compte en quin edifici està situat. De fet, podem identificar un despatx mitjançant la interrelació situació, que l'associa a un únic edifici. El nom de l'edifici on està situat juntament amb el número de despatx l'identifiquen completament.

En l'exemple anterior, la interrelació situació ens ha permès completar la identificació dels despatxos.Per a tota entitat dèbil, sempre ha d'haver una única interrelació que permeti completar la seva identificació. Aquesta interrelació ha de ser binària amb connectivitat 1: N, i l'entitat dèbil ha d'estar al costat N. D'aquesta manera, una ocurrència de l'entitat dèbil està associada amb una sola ocurrència de l'entitat del costat 1, i serà possible completar la seva identificació de forma única. A més, l'entitat del costat 1 ha de ser obligatòria en la interrelació perquè, si no fos així, alguna ocurrència de l'entitat dèbil podria no estar interrelacionada amb cap de les seves ocurrències i no es podria identificar completament.