1.1. Etapes del disseny de bases de dades

El disseny d'una base de dades no és un procés senzill. Habitualment, la complexitat de la informació i la quantitat de requisits dels sistemes d'informació fan que sigui complicat. Per aquest motiu, quan es dissenyen bases de dades és interessant aplicar la vella estratègia de dividir per vèncer.

Per tant, convé descompondre el procés del disseny en diverses etapes, en cadascuna s'obté un resultat intermedi que serveix de punt de partida de l'etapa següent, i en l'última etapa s'obté el resultat desitjat. D'aquesta manera no cal resoldre de cop tota la problemàtica que planteja el disseny, sinó que en cada etapa s'afronta un sol tipus de subproblema. Així es divideix el problema i, al mateix temps, es simplifica el procés.

Descompondrem el disseny de bases de dades en tres etapes:

El resultat del disseny conceptual

Si reprenem la idea dels tres mons, podem afirmar que l'etapa del disseny conceptual obté un resultat que se situa en el món de les representacions.

1) Etapa del disseny conceptual: en aquesta etapa s'obté una estructura de la informació de la futura BD independent de la tecnologia que cal emprar.No es té en compte encara quin tipus de base de dades s'utilitzarà-relacional, orientada a objectes, jeràrquica, etc .-, en conseqüència, tampoc es té en compte amb què SGBD ni amb quin llenguatge concret s'implementarà la base de dades.Així doncs, l'etapa del disseny conceptual ens permet concentrar-nos únicament en la problemàtica de l'estructuració de la informació, sense haver de preocupar-nos al mateix temps de resoldre qüestions tecnològiques.

La forma d'elaborar un disseny conceptual expressat amb el model ER s'explica a l'apartat 2 d'aquesta unitat.

El resultat de l'etapa del disseny conceptual s'expressa mitjançant algun model de dades d'alt nivell. Un dels més emprats és el model entidadinterrelación (entity-relationship), que abreujarem amb la sigla ER.

El resultat del disseny lògic

El resultat del disseny lògic se situa ja en el món de les representacions.

2) Etapa del disseny lògic: en aquesta etapa es parteix del resultat del disseny conceptual, que es transforma de manera que s'adapti a la tecnologia que s'ha d'emprar. Més concretament, cal que s'ajusti al model de l'SGBD amb què es vol implementar la base de dades.Per exemple, si es tracta d'un SGBD relacional, aquesta etapa obtindrà un conjunt de relacions amb els seus atributs, claus primàries i claus foranes.

Aquesta etapa parteix del fet que ja s'ha resolt la problemàtica de l'estructuració de la informació en un àmbit conceptual, i permet concentrar-nos en les qüestions tecnològiques relacionades amb el model de base de dades.

El disseny lògic d'una base de dades relacional s'explica a l'apartat 3 d'aquesta unitat.

Més endavant explicarem com es fa el disseny lògic d'una base de dades relacional, prenent com a punt de partida un disseny conceptual expressat amb el model ER, és a dir, veurem com es pot transformar un model ER en un model relacional.

El resultat del disseny físic

El resultat de l'etapa del disseny físic se situa en el món de les representacions, igual que el resultat de l'etapa del disseny lògic.
La diferència pel que fa a l'etapa anterior és que ara es té en compte aspectes de caràcter més físic del món de les representacions.

3) Etapa del disseny físic: en aquesta etapa es transforma l'estructura obtinguda en l'etapa del disseny lògic, amb l'objectiu d'aconseguir una major eficiència, a més, es completa amb aspectes d'implementació física que dependran de l'SGBD.

Per exemple, si es tracta d'una base de dades relacional, la transformació de l'estructura pot consistir en el següent: tenir emmagatzemada alguna relació que sigui la combinació de diverses relacions que s'han obtingut en l'etapa del disseny lògic, partir una relació en diverses, afegir algun atribut calculable a una relació, etc.Els aspectes d'implementació física que cal completar consisteixen normalment en l'elecció d'estructures físiques d'implementació de les relacions, la selecció de la mida de les memòries intermèdies (buffers) o de les pàgines, etc.

La forma d'elaborar un disseny conceptual expressat amb el model ER s'explica a l'apartat 2 d'aquesta unitat.

El resultat del disseny lògic

El resultat del disseny lògic se situa ja en el món de les representacions.

El disseny lògic d'una base
de dades relacional s'explica a l'
apartat 3 d'aquesta unitat didàctica.

En l'etapa del disseny físic-amb l'objectiu d'aconseguir un bon rendiment de la base de dades-, s'han de tenir en compte les característiques dels processos que consulten i actualitzen la base de dades, com ara els camins d'accés que utilitzen i les freqüències d'execució.També cal considerar els volums que s'espera tenir de les diferents dades que es volen emmagatzemar. </ P>