KM: Knowledge Management System o Sistemes per a gestió del Coneixement.

Noves tecnologies desenvolupades per a la gestió del coneixement i la seva integració en una única plataforma. Són eines no relacionades directament amb el Business Intelligence, però ens permeten gestionar tota la informació i el coneixement que hi ha a l'empresa per poder treure un major partit d'ella. Per exemple, tota la documentació interna, manuals, procediments que hi ha a l'empresa estarà guardada en un gestor documental que una vegada indexat, es pot consultar pels integrants de l'organització d'una forma àgil. Al cap ia la fi, la informació és poder i com més ràpida es pugui obtenir, més beneficis.

Knowledge Management System (KM System) es refereix als sistemes informàtics per gestionar el coneixement en les organitzacions, que suporten la creació, captura, emmagatzematge i distribució de la informació.Aquests sistemes són una part més de l'estratègia de gestió del coneixement dins de les organitzacions.

La idea d'un sistema KM és que els empleats tenir un accés complet a la documentació de l'organització, orígens d'informació i solucions. El típic exemple és l'empresa on un enginyer coneix la composicions de metalls que podria reduir el nivell del soroll en motors. Compartint aquesta informació, es podria ajudar a dissenyar motors més efectius o podria ajudar i donar idees a altres componene de l'organització a dissenyar millors equipaments o millorar els productes.Un altre exemple podria ser el departament comercial que necessita informació sobre els clients i pot consultar la informació recopilada per altres companys sobre aquest tema. O el departament de sistemes que tens tots els seus manuals d'administració i documentació informatitzats i és fàcil buscar solucions a problemes presentats anteriorment en aquesta informació.

Un sistema KM podria incloure el següent:

 1. Tecnologia documental que permeti la creació, gestió i compartició de documents amb un format determinat (com Lotus Notes, portals web de gestió documental, Bases de dades distribuïdes).
 2. Ontologia / taxonomia: similar a la tecnologies de documentació per crear un sistema de terminologia que són usades per sumaritza, organitzar o classificar els documents (per exemple Autor, Matèria, Organització, etc).
 3. Proporcionar mapes de xarxa de l'organització per mostar el flux de comunicació entre les entitats i els individus.
 4. Desenvolupament d'eines socials dins de l'organització per treure un major aprofitament de la creació del sistema KM.

Els sistemes KMS treballen amb informació, encara que és una disciplina que s'estén més enllà dels sistemes informàtics.Les característiques més importants d'un sistema KMS poden incloure:

 1. Propòsit: un KMS téde tenir l'explícit objectiu de la gestió del coneixement, permetent la col laboració, el ​​compartir bones pràctiques i similars.
 2. Context: Una perspectiva dels sistemes KMS és veure que el coneixement és informació organitzada amb intel ligència, acumulada i integrada en un context de creació i aplicació d'aquest coneixement.
 3. Processos: el sistema KMS és desenvolupat per suportar i permetre processos de coneixement intensiu, com a tasques o projectes de creació, construcció, identificació, captura, selecció, avaluació, accés, recuperació i aplicació, que és l'anomenat cicle de vida del coneixement.
 4. Participants: Els usuaris poden jugar rols actius de participants involucrats en les xarxes del coneixement i en les comunitats, encara que això no té perquè ser necessàriament el cas.Els sistemes KMS aquesta dissenyats perquè el coneixement es desenvolupi col.lectivament i la distribució d'aquest coneixement sigui un procés continu de canvi, reconstrucció i aplicació en diferents contextos, per diferents participants amb diferents backgrounds i experiències.
 5. Instruments: el sistema KMS ha de suportar instruments de gestió del coneixement, com la captura, creació i compartició d'aspectes codificables de l'experiència, la creació de directoris de coneixement corporatius, amb la correcta classificació, taxonomia o ontologia, localitzadors d'experiència, sistemes de gestió d'habilitats, eines de col laboració per permetre connectar persones interessades en els mateixos temes, permetent d'aquesta manera la creació de xarxes de coneixement.

Un KMS ofereix serveis integrats per a desenvolupar instruments KM per a una xarxa de participants, que seran treballadors actius del coneixement durant tot el cicle de vida d'aquest.Els sistemes KMS poden ser usats per a processos de cooperació, col laboracio entre comunitats, organitzacions virtuals, societats o altres xarxes virtuals, per gestionar continguts, activitats, interactuar i generar fluxos de treball, projectes, treballs, Departaments, privilegis, rols, participants amb el propòsit d'extreure i generar nou coneixement, donar-li valor i transferir-, generant nous serveis, fent servir nous formats i interfícies en diferents canals de comunicació.

El terme KMS pot ser associat als programes Open Source i les llicències, iniciatives i polítiques Open Source Software, Open Standards, Open Protocols and Open Knowledge.

Beneficis dels sistems KM

Alguns dels avantatges més destacables dels sistemes KM són:

 1. La informació organitzacional valuosa es comparteix a través de l'estructura de l'organització.
 2. Podem evitar reinventar la roda, reduint treball redundant reutilitzant treball ja realitzat per altres en la mateixa organització.
 3. Reducció dels temps de formació dels nous empleats.
 4. Retenció de la propietat Intel lectual dels treballs després que l'empleat abandoni l'empresa.És com si el coneixement fos codificat.

Eines KMS

Opensource: Alfresco , Nuxeo , OpenKM .

Propietàries: A la web de la revista KMWorld tenim una llista dels fabricants més importants.