ETL (Extracció, Transformació i Cárrega)

Fòrum de Business Intelligence 2010

6

El dimecres 12 de maig es va celebrar el 10è Fòrum de Business Intelligence, del qual Dataprix ha estat Mitjana Partner i al qui vaig tenir ocasió d'assistir.

L'esdeveniment va estar força interessant, i va ser una bona oportunitat per conèixer de primera mà l'opinió i impressions de responsables d'implantacions de projectes de Business Intelligence.

Trobo molt encertat que la major part de les intervencions fossin per part de Responsables de l'àrea de TI o de Data Warehouse de les empreses, ja que la visió i la manera de comunicar de la persona que dirigeix un projecte internament sol ser la més realista, i la que millor pot explicar les necessitats, la problemàtica i el que realment es pot considerar a nivell de negoci un èxit o un fracàs d'un projecte tecnològic.

 

Informatica 9, una completa plataforma d'Integració de Dades

4

En el mercat de la Integració de Dades un dels fabricants líders és Informàtica.Aquesta companyia és el primer proveïdor independent de programari d'Integració de Dades. La seva eina més coneguda, i el cor de la seva plataforma, és Informatica PowerCenter, que ja ha passat per moltes versions, i és una referència en el món de la integració.

Però a part de PowerCenter, Informàtica també disposa d'altres eines que s'orienten a propòsits més específics, al mateix temps que s'integren dins de la plataforma, i sempre en el marc de la Integració de Dades.

 

Eines de ETL

6

En la publicació electrònica MCData.ti es pot trobar una classificació bastant completa de diferents eines relacionades amb el business intelligence i la gestió de dades.  Aquesta és la descripció que es realitza de les eines de ETL (Extraction, Transformation and Load).

Empresa: Cognos

Producte: DecisionStream

Descripció: Eina específica per a sistemes SAP i Siebel que permet implantar ràpidament una sèrie de data marts relacionats per compondre un sistema integrat de BI.  Assegura que tots els usuaris tinguin accés a les dades per coordinar de forma eficient l'anàlisi, els informes i la presa de decisions.

Empresa: Computer Associates

Producte: Advantage Data Transformer - Enterprise Metadata Edition

Descripció: Eina de transformació i moviment de dades que permet crear datamarts i magatzems de dades de forma fàcil, transformacions complexes o una gestió robusta de metadades.

Producte: Advantage Data Transformer

Arquitectura del Data Warehouse: àrees de dades del nostre Magatzem Corporatiu

0

Areas de datos para la carga de un Data WarehouseQuan dissenyem l'arquitectura d'un sistema de Data Warehouse ens hem de plantejar els diferents entorns pels quals han de passar les dades en el seu camí cap al seu Data mart o cub de destinació. Donada la quantitat de transformacions que s'han de realitzar, i que normalment el DWH, a més de complir la seva funció de suport als requeriments analítics, realitza una funció d'integració de dades que han de conformar l'Magatzem Corporatiu i que hauran de ser consultats també de la manera tradicional pels sistemes operacionals, és molt recomanable crear diferents àrees de dades en el camí entre els sistemes origen i les eines OLAP.

Cadascuna d'aquestes àrees es distingirà per les funcions que realitza, de quina manera s'organitzen les dades en la mateixa, ia quin tipus de necessitat pot donar servei. L'àrea que es troba 'al final del camí' és important, però no serà l'única que emmagatzemi les dades que van a explotar les eines de reporting.

Tampoc hi ha una convenció estàndard sobre el que abasta exactament cada àrea, i l'obligatorietat d'utilitzar cada una d'elles.  Cada projecte és un món, i influeixen molts factors com la complexitat, el volum d'informació del mateix, si realment es vol utilitzar el Data Warehouse com a magatzem corporatiu o Sistema Mestre de Dades, o si existeixen necessitats reals de suport al reporting operacional...

Data profiling amb SQL Server 2008

0

Data Profile viewer de SSISUna de les múltiples millores que aporta SQL Server 2008 a la part de ETL amb Integration Services és la seva capacitat per realitzar perfilat de dades amb la seva nova Data Profile Task.

El data profiling és una de les primeres tasques que se solen tractar en processos Qualitat de Dades, i consisteix en realitzar una primera anàlisi sobre les dades d'origen, normalment sobre taules, amb l'objectiu de començar a conèixer la seva estructura, format i nivell de qualitat. Se hacen consultas a nivel de tabla, columna, relaciones entre columnas, e incluso relaciones entre tablas. Es fan consultes a nivell de taula, columna, relacions entre columnes, i fins i tot relacions entre taules.

La Data Profile Task de SSIS funciona seleccionant una taula d'una base de dades SQLServer 2000 o superior (no serveixen altres bases de dades), les opcions de perfilat que es vulgui realitzar sobre les dades de la taula, i un fitxer XML d'emmagatzematge els resultats quan s'executi la mateixa...

Contingut sindicat