Resum

En aquesta unitat hem presentat les sentències més utilitzades del llenguatge estàndard ANSI / ISO SQL92 de definició, manipulació i control de bases de dades relacionals. Com ja hem comentat en la introducció, l'SQL és un llenguatge molt potent, i això fa que hi hagi més sentències i opcions de les que hem explicat en aquest mòdul. No obstant això, no és menys cert que hem vist més sentències que les que alguns sistemes relacionals ofereixen actualment. Hem intentat seguir amb la major fidelitat l'estàndard, incloent comentaris només quan en la majoria dels sistemes relacionals comercials alguna operació es feia de manera diferent.

Coneixent l'SQL92 podem treballar coln qualsevol sistema relacional comercial, però haurem de dedicar unes quantes hores a veure quines variacions es donen pel que fa a l'estàndard.

Recordem com serà la creació d'una base de dades amb SQL:

1) En primer lloc, haurem de donar nom a la base de dades, amb la sentència CREATE DATABASE, si n'hi ha, o amb CREATE SCHEMA.

2) A continuació definirem les taules, els dominis, les assercions i les vistes que formaran la nostra base de dades.

3) Una vegada definides les taules, que estaran completament buides, s'hauran de omplir amb la sentència INSERT INTO.

Quan la base de dades tingui un conjunt de files, la podrem manipular, ja sigui actualitzant files o bé fent consultes.

A més, podem fer servir totes les sentències de control que hem explicat.